ประชุมก่อนจัดตั้ง-1

วันที่ 30 มกราคม 2559

คณะกรรมการดำเนินการจัดตุั้งสมาคมศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน