20 กรกฎาคม 2024

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) อยู่ห่างจากอำเภอพนมสารคาม
17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 51 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 120 กิโลเมตร
เนื้อที่ของสถานศึกษา 347 ไร่ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 69 ไร่ มีแผนกวิชาพืช
ศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคารบ้านพักครู และบ้านพักพนักงาน
ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ภายในค่ายลูกเสือพุทธโสธร จำนวน 279 ไร่ มีแผนกวิชาสัตวศาสตร์ และฟาร์ม แผนกวิชา
ช่างกลเกษตร แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หอประชุม หอพักนักเรียน นักศึกษา สนามกีฬา อาคารบ้านพักครู และ
บ้านพักพนักงาน และป่าอนุรักษ์
วิทยาลัยได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2523 เป็นหน่วยงาน
หนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ปีการศึกษา 2526 เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524
ปีการศึกษา 2529 เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527
ปีการศึกษา 2536 เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ
ปีการศึกษา 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรม
สังกัด กรมอาชีวศึกษาทุกแห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา ภาคนอกเกษตรกรรม ตามความ
ต้องการของชุมชน
ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เปิดการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการเพิ่มอีกสาขาหนึ่ง โดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538
สำหรับสาขาวิชาช่างยนต์ ซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง
แก้ไข 2533) ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538 และปรับมาใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2548
ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน พ.ศ. 2539

กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
(CHACHOENGSAO COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY)
ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
  และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็น 2 ประเภทวิชา
  1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
  และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็น 2 ประเภทวิชา
  2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ