ข้อมูลประวัติสถานศึกษา

ลงนามถวายพระพร

 

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

 สามารถสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกสาขาที่ประกาศ อยู่นะคะ  

รับสมัครเรียน 2564

 new-student64

 

ห้องเรียนออนไลน์เกษตรฉะเชิงเทรา

online1

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 HOME-KASET

ประวัติของสถานศึกษา

          

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่เลขที่ 284  หมู่ 2  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ห่างจากอำเภอพนมสารคาม 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 51 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร    120 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2523 ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 พ.ศ. 2526  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524

 พ.ศ. 2529  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2527

 พ.ศ. 2534  เปิดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนชนบท   (อศ.กช.) (ภายหลังเปลี่ยนเป็น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท) โดยเปิดรับผู้มีงานทำและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 พ.ศ. 2536  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  เพื่อสนองความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ

 พ.ศ. 2537  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษาทุกแห่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาคนอกเกษตรกรรม ตามความต้องการของชุมชน

 พ.ศ. 2538  วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทราเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ เพิ่มอีกสาขาหนึ่ง  โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538

 สำหรับสาขาวิชาช่างยนต์  ซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2530  (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2533) ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับ วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538 และปรับมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2548

 พ.ศ. 2539  วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน  ได้เปิดการเรียนสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

 พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (CHACHOENGSAO COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY) ตั้งแต่ตุลาคม  พ.ศ. 2539 

 พ.ศ. 2550  เปิดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพิ่มขึ้น  3  สาขางาน  ได้แก่

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้  

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางานผลิตภัณฑ์พืช

 3.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 พ.ศ. 2553  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2  สาขางาน  ได้แก่

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  สาขางานเทคโนโลยียางพารา 

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

 พ.ศ. 2558  เปิดการเรียนการสอน  ดังนี้

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556  พุทธศักราช  2556

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 1.1  สาขางานการเกษตร 

 1.2  สาขางานพืชศาสตร์

 1.3  สาขางานสัตวศาสตร์

 2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2546

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขางานการจัดการผลิตสัตว์

 3.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

 4.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขางานการผลิตสัตว์

 3.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

4.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

ผู้บริหาร

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

พ.ศ.

หมายเหตุ

1

นายสุมิตร  มั่งคั่ง

พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528

 

2

นายเริงจิตร์  มีลาภสม

พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532

 

3

นายไพฑูรย์  นนทลี

พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535

 

4

นายเล็ก  ปานแย้ม

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540

 

5

นายจงรัก  วณิชาชีวะ

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2552

 

6

นายมงคลชัย  สมอุดร

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556

 

7

นายโฉม  บุญจันทร์

พ.ศ. 2556  ถึงปัจจุบัน

 

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
เตรียมการประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนภายใต้โครงการ อศ.กช. วันที่​ 5-6​ เมษายน​ 2564​ นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่3​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ วันอังคารที่​ 30​ มีนาคม​ 2564​ นางเมตตา​ นุ่มแสง​ ครูชำนาญการพิเศษ​... Read more
พิธีน้อมถวายพระพรชัยมลคล​ฯ วันอังคารที่​ 30​ มีนาคม​ 2564​ นางเมตตา​ นุ่มแสง​ ครูชำนาญการพิเศษ​... Read more
ศึกษาดูงาน ห้องเรียนธรรมชาติ วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร... Read more
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน อศ.กช. วันที่ 5-6  มีนาคม 2564 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร... Read more
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา Read more
มอบกระเช้าความสุขหน่วยงานรอบวิทยาลัยฯ วันที่ 29  ธันวาคม 2563 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ตัวแทนครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน... Read more
อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 2563 อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 2563 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2563... Read more
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา​ วันที่6ธันวาคม2563​ โดยมี... Read more
ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ ร.9 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ ร.9 #New Normal  วันที่5ธันวาคม2563​... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการชีววิถี   วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563   วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยี ฉะเชิงเทรา... Read more
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ... Read more
มุทิตา อำลา วาระเกษียณ-63 มุทิตา  อำลา   วาระเกษียณ ปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ ผู้อำนวยการวิทยาลัย... Read more
อบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 2563 วิทยาลัยจัดอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 1/2563 สำหรับคณะครู... Read more
อบรม เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน-อกท.63 อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน คณะกรรมการ ดำเนินงาน... Read more
โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติด-2563 โครงการป้องกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา... Read more
เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2 ปีการศึกษา 2563 เปิดประชุมวิชาการสมัยสามัญครั้งที่ 2 เเละ กิจกรรมประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย... Read more
งานพิธีวันไหว้ครู - 63 งานพิธีวันไหว้ครู 13 ส.ค. 63 #New... Read more
เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา... Read more
สมาชิก อกท. เลือนระดับชาติ วันที่ 14 มกราคม 2563 สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา ตรวจคุณสมบัติเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก... Read more
อบรมคุณธรรมหน้าเสาธง วันที่ 21 มกราคม 2563 ครูมุกมณี ทำทวี อบรมคุณธรรมจริยธรรม หน้าเสาธงเรื่อง ไหว้สวย ยิ้มใส ใส ณ... Read more
แนะแนวศึกษาต่อ 21 มกราคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2... Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศงานราชการของวิทยาลัย

 1. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 2. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 4. งานเร่งประจำปี งปม.64
Previous Next
 • 1
 • 2
ประกาศ..รับสมัคร ครอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง(วิทยาศาสตร์)

 new6 e0 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน  1 ตำแหน่ง (วิทยาศาสตร์)

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..รับสมัคร พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

 new6 e0 ........รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1 ตำแหน่ง..........

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..รับสมัคร พนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

 new6 e0 ........รับสมัครพนักงานธุรการจำนวน  2 ตำแหน่ง..........

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

แจ้งคุณครูใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคชิงโนโลยีฉะเชิงเทรา  ทุกท่าน
มีการอัพเดตไฟล์โปรแกรมวันที่ 3 สิงหาคม 2561
มีการปรับปรุงในส่วนของการคำนวณชั่วโมงขั้นต่ำต่อสัปดาห์และต่อภาคเรียน
เพื่อความสมบูรณ์ในการประมวลผลของ สอศ.ควรใช้เวอร์ชันนี้

ดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะคะ

https://logbook-teacher.otepc.go.th/  

โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
Previous Next
 • 1
 • 2
กระโปรง นักเรียนหญิง ปวช.
ชุดนักเรียนหญิงสำหรับ ปวช. ภาคปกติ เสื่้อ อกท. และกระโปรงนักศึกษาปวส.
stu01   stu03

 

Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกอ่านต่อข้างล่าง....

Read more... 

Read more
next
prev

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวครูบ้านนอก

ผู้อำนวยการ

 skfc-ceo
นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

007943025
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2413
5236
21387
7886612
61730
192195
7943025

ไอพีของคุณ: 3.236.118.225
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 2021-05-12 15:22:09

ขณะนี้เวลา

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร. :  08-9834-8669

โทรสาร :  038-554985

แอดมิน:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.