โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ให้กับคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มนักเรียนแกนนำในวิทยาลัย ได้วิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรานำโดยนางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ นางจิรดี ประยูรศิริ นางสาวมาลินี วชิราภากร นางสาวอรุณี ขันทอง และนายฉัตรชัย เนียรมงคล โดยมีท่านผอ.โฉม บุญจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

kun-001 kun-002
kun-003 kun-004
kun-005 kun-006
kun-007 kun-008
 kun-009 kun-010
kun-011 kun-012
kun-013 kun-014