วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ต้อนรับ   คณะศึกษานิเทศก์อาชีวศึกษาภาคตะวันออก มาให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.รอบ4