ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยได้ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นการสอบถามความเป็นอยู่ผู้ปกครองอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนได้ทันทีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น