ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษา และคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการนักศึกษาเกษตรรักบ้านเกิด ฝึกอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น รุ่นที่ 1 สาธิตการทำไข่เค็ม การทำน้ำยาล้างจาน และการปลูกมะนาว ไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือน แก่ชุมชนบ้านเขาวง โดยมีนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาวอภิชญา สะเนาว์ และนางสาวอภิสรา สะเนาว์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เป็นลูกหลานหมู่บ้านเขาวง เป็นผู้สาธิตและบอกขั้นตอนการทำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในงานนี้ท่านผอ.โฉม บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้เดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการ