คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560

FFT 38-001 FFT 38-003
FFT 38-002 FFT 38-004
FFT 38-005 FFT 38-006
FFT 38-007 FFT 38-008
FFT 38-009 FFT 38-010
FFT 38-011 FFT 38-012
 FFT 38-014  FFT 38-015