กิจกรรม...เข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยจัดกิจกรรมเข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) กลุ่มศูนย์วิจัยยาง กลุ่มวนเกษตร กลุ่มบ้านสร้าง โครงการทวิภาคี กลุ่มบริษัทเบทาโกร และโครงการระบบเทียบโอนผลการเรียน กลุ่มโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการทหารบก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ