การสร้างแมโครสำหรับการเปลี่ยนเลขภาษาไทยเป็นอาราบิค และเลขอารบิคเป็นไทย

การเปลี่ยนตัวเลขจากอาราบิคเป็นไทยใน Microsoft Word

macro-arabictothai 01

macro-arabictothai 02

CODE อาราบิค เป็น ไทย

Sub arabic_to_thai()

For i = 0 To 9

With Selection.Find

.Text = Chr(48 + i)

.Replacement.Text = Chr(240 + i)

.Wrap = wdFindContinue

End With

Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll

Next

End Sub

CODE ไทยเป็นอาราบิค

 

Sub thaitoarabic()

 

For i = 0 To 9

 

With Selection.Find

 

.Text = Chr(240 + i)

 

.Replacement.Text = Chr(48 + i)

 

.Wrap = wdFindContinue

 

End With

 

Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll

 

Next

 

End Sub