วษท.ฉะเชิงเทรา

....ยินดีต้อนรับครับ...

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

 สามารถสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกสาขาที่ประกาศ อยู่นะคะ  

ห้องเรียนออนไลน์เกษตรฉะเชิงเทรา

 

 

 

 HOME-KASET

ประวัติของสถานศึกษา

          

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่เลขที่ 284  หมู่ 2  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ห่างจากอำเภอพนมสารคาม 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 51 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร    120 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2523 ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 พ.ศ. 2526  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524

 พ.ศ. 2529  เปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2527

 พ.ศ. 2534  เปิดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนชนบท   (อศ.กช.) (ภายหลังเปลี่ยนเป็น โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท) โดยเปิดรับผู้มีงานทำและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 พ.ศ. 2536  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  เพื่อสนองความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ

 พ.ศ. 2537  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษาทุกแห่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาคนอกเกษตรกรรม ตามความต้องการของชุมชน

 พ.ศ. 2538  วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทราเปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ เพิ่มอีกสาขาหนึ่ง  โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538

 สำหรับสาขาวิชาช่างยนต์  ซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2530  (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2533) ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับ วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538 และปรับมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2548

 พ.ศ. 2539  วิทยาลัยชุมชนเขาหินซ้อน  ได้เปิดการเรียนสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

 พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (CHACHOENGSAO COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY) ตั้งแต่ตุลาคม  พ.ศ. 2539 

 พ.ศ. 2550  เปิดการเรียนการสอน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพิ่มขึ้น  3  สาขางาน  ได้แก่

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้  

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางานผลิตภัณฑ์พืช

 3.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 พ.ศ. 2553  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2  สาขางาน  ได้แก่

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  สาขางานเทคโนโลยียางพารา 

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

 พ.ศ. 2558  เปิดการเรียนการสอน  ดังนี้

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2556  พุทธศักราช  2556

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 1.1  สาขางานการเกษตร 

 1.2  สาขางานพืชศาสตร์

 1.3  สาขางานสัตวศาสตร์

 2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2546

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขางานการจัดการผลิตสัตว์

 3.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

 4.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557

 1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน

 2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขางานการผลิตสัตว์

 3.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์

4.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

ผู้บริหาร

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

พ.ศ.

หมายเหตุ

1

นายสุมิตร  มั่งคั่ง

พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528

 

2

นายเริงจิตร์  มีลาภสม

พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532

 

3

นายไพฑูรย์  นนทลี

พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535

 

4

นายเล็ก  ปานแย้ม

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540

 

5

นายจงรัก  วณิชาชีวะ

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2552

 

6

นายมงคลชัย  สมอุดร

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556

 

7

นายโฉม  บุญจันทร์

พ.ศ. 2556  ถึงปัจจุบัน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 3. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 4. งานเร่งประจำปี งปม.63
ประกาศ ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 2562

 

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

เรื่อง การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่ใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- - - - - - - - - - - - -  

 

Read more
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง การปรับปรุงบ้านพักครูและคนงาน

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักบ้านพักครูและคนงาน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 หลัง ราคา ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-------------------------------

Read more
ประกาศ ประกวดราคาชุดปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช ครั้งที่สอง

 

ประกาศ 

โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช  ครั้งที่สอง

ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธี e-bidding

-------------------------------

Read more
ประกาศ ประกวดราคาชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2

 

ประกาศ ประกวดราคา

โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์  

ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

 ปีงบประมาณ 2563  ด้วยวิธี e-bidding

 -------------------------------

Read more
Previous Next
 • 1
 • 2
กระโปรง นักเรียนหญิง ปวช.
ชุดนักเรียนหญิงสำหรับ ปวช. ภาคปกติ เสื่้อ อกท. และกระโปรงนักศึกษาปวส.
stu01   stu03

 

Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกอ่านต่อข้างล่าง....

Read more... 

Read more
Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
ประกาศ..บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร(ครูเกษตรศาสตร์)

 new6 e0 ........ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครูเกษตรศาสตร์)

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่-1 (ครูเกษตรศาสตร์)

 new speedy e0 ........ผู้ประกาศผู้ผ่านการประเมินครั้งที่-1 (ครูเกษตรศาสตร์)

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินสมรรถนะ(พนักงานราชการ-ครูเกษตรศาสตร์)

 new10 e0 ประกาศ......ผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครูเกษตรศาสตร์)

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..รับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานราชการ-ครูเกษตรศาสตร์

 new10 e0 ประกาศ......รับสมัครเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ครูเกษตรศาสตร์)

-------------------------------------------------------------

(คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

แจ้งคุณครูใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคชิงโนโลยีฉะเชิงเทรา  ทุกท่าน
มีการอัพเดตไฟล์โปรแกรมวันที่ 3 สิงหาคม 2561
มีการปรับปรุงในส่วนของการคำนวณชั่วโมงขั้นต่ำต่อสัปดาห์และต่อภาคเรียน
เพื่อความสมบูรณ์ในการประมวลผลของ สอศ.ควรใช้เวอร์ชันนี้

ดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะคะ

https://logbook-teacher.otepc.go.th/  

โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

Read more
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2561

nunew e0วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ประกาศ

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง

สอบถาม  โทร.   :  038-554985   โทรสาร   :  089-834-8669

 

 

 

 

Read more
ประกาศ.การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

-------------------------------------------------------------

(คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
next
prev

กิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
การประชุมสมาคมศิษย์เก่า วันเสาร์ที่​ 23​ พย.62​ กลางวันประชุมสมาคมศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน​... Read more
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่8 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ได้มีกิจกรรมกีฬาภายใน... Read more
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในภายในสถานศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราได้ดำเนินกิจกรรม... Read more
สมาชิก อกท. เลือนระดับชาติ วันที่ 14 มกราคม 2563 สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา ตรวจคุณสมบัติเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก... Read more
อบรมคุณธรรมหน้าเสาธง วันที่ 21 มกราคม 2563 ครูมุกมณี ทำทวี อบรมคุณธรรมจริยธรรม หน้าเสาธงเรื่อง ไหว้สวย ยิ้มใส ใส ณ... Read more
แนะแนวศึกษาต่อ 21 มกราคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2... Read more
สัมมนาโครงการ สัมมนาโครงการ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 วิทยาลัยจัดสัมมนาโครงการสำหรับนักเรียน นักศึกษา... Read more
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด#2560 (5) วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส.... Read more
กิจกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ #กีฬาเปตอง#2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา... Read more
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ... Read more
อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์#2560 วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน... Read more
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด#2560 วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส.... Read more
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรมปลูกจิตสำนึก   วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560... Read more
อกท.หน่่วยฉะเชิงเทราประชุมสมัยสามัญ #1/60 ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐... Read more
อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา บูชาครู-60 วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และนำนักเรียน... Read more
ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 1/60 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเ่พื่อเป็นการคัดกรองนักเรียน... Read more
59-อำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3... Read more
2560-วันมาฆาบูชา วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยฯ นำโดยท่านผอ.โฉมบุญ จันทร์ ท่านรองจำเริญ ต้นสุวรรณ... Read more
สมาชิกหน่วยร่วม FFT-38 คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย... Read more
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 วิทยาลัยจัดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในสถานศึกษา... Read more
สัมมนาโครงการปัญหาพิเศษ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 วิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ วิชาโครงการ สำหรับนักเรียนชั้นปวช.3... Read more
สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา ทำบุญปีใหม่ สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา และคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
กิจกรรมรักสามัคคี ๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ1 วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยจัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"... Read more
กิจกรรมรักสามัคคี ๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยจัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"... Read more
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙   กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี... Read more
วันปิยมหาราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอ พนมสารคาม... Read more
โครงการทำดีเพื่อพ่อ-ย้อมผ้า โครงการทำดีเพื่อพ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา อบรมการย้อมผ้า และบริการย้อมผ้าฟรี... Read more
กิจกรรม เวียนเทียน วันวิสาขบูชา กิจกรรม...เวียนเทียนวัน วิสาขบูชา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยนำนักเรียน... Read more
อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา บูชาครู-59 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16... Read more
อำลาครู อำลาสถาบัน # ปัจฉิม วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จัด ปัจฉิมแก่นักเรียน ปวช.3... Read more
กิจกรรม งานประชุมวิชาการ FFT 37 ภาคกลาง (2)   กิจกรรม...งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 37... Read more
กิจกรรม เข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษา กิจกรรม...เข้าค่ายสันทนาการนอกสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558... Read more
กิจกรรม สานสัมพันธ์พาน้องเข้าหอ(หญิง)... กิจกรรม...สานสัมพันธ์พาน้องเข้าหอหญิง   วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.30... Read more
เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา   เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 / 2558 องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย... Read more
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม... Read more
๕๗ กีฬาสีภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์... Read more

งานนโยบาย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
สัมมนาโครงการ 2563 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยจัดสัมมนาวิชาโครงการ โดยนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3... Read more
รับการตรวจประเมินโครงการชีววิถี วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยรับการตรวจประเมินชีววิถี... Read more
โครงงานวิทยาศาสตร์ อศจ.ฉะเชิงเทรา ขอแสดงยินดีกับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา... Read more
โครงการFix it Center Thailand 4.0     โครงการ ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา... Read more
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ชุมชน    สัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560... Read more
สัมมนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    สัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560... Read more
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม     โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐... Read more
มอบประกาศนียบัตร 2559   มอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559    วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐... Read more
รับประเมินสถานศึกษาพระราชทาน     ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน -59   วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ออก Fix-it... Read more
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน     วันอังคารที่่ 29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยนำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา... Read more
รับการนิเทศ เตรียมการประเมิน สมศ.รอบ 4   วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ต้อนรับ  ... Read more
โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษา และคณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ... Read more
โครงการสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตครู เลี้ยงส่งอ.สมบัติย้าย วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดี กับอาจารย์สมบัติ... Read more
คณะจากรร.ทหารการสัตว์ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหาการสัตว์ และคณะ... Read more
Open House วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3... Read more

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวครูบ้านนอก

006810722
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
6137
7784
23162
6750287
132960
132921
6810722

ไอพีของคุณ: 18.215.33.158
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 2020-10-27 18:17:02

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร. :  08-9834-8669

โทรสาร :  038-554985

แอดมิน:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.